!!! "MUHTEŞEM REZALET" !!!

Forum kuralları
Forumlarımızda siyasi, dini yada toplumun hassasiyeti bulunan konulara değinmek yasaktır.

!!! "MUHTEŞEM REZALET" !!!

İleti WXW » 07 Oca 2011, 19:38

Padişah Hanımları
Osmanlı Tarihinin ve özellikle hanedanın en çok tartışılan konuları arasında padişahların aile hayatı gelmektedir. Bir kısım yazarlar padişahların harem hayatını bir sefahat ve gayr-i meşru eğlence hayatı gibi takdim etmeye çalışmaktadırlar. Ancak bunların dayandıkları mehazlar genelde Avrupalı gözlemcilerin, gezginlerin, düşünürlerin hayal ürünü eserleridir. Haremdeki aile hayatına dair tasvirler Osmanlılar hakkındaki kitapların satışına çok açık bir biçimde yardımcı oluyordu. Bu sebeple bu tip anlatım ve tasvirler eserlerde abartılı bir biçimde yer bulabiliyordu. Nitekim günümüzde de bir padişahın hanımını konu edinen ve cinsel fanteziler üzerine kurulu romanlar daha fazla rağbet görebilmektedir.

Oysa meseleyi ciddi ve ilmi bir tarzda ele alan yerli ve yabancı yazarlar ve tarihçiler haremin içe işleyişi ve sakinlerinin yaşantısına dair pek az bir bilginin mevcut olduğuna vakıftırlar. Harem, isminin de gereği olarak yabancıların gözlerinden gizlendiği gibi içindeki hayata dair konuşmalar da yine başkalarının işitme alanı dışarısında kalmıştır. Haremde yaşayanlar ise bu durumu belki hayatlarının en büyük sırrı olarak kendileriyle birlikte mezara götürmüşlerdir.

Saltanatın babadan oğula geçtiği bir hanedanın her hükümdarı gibi Osmanlı padişahı için de önemli bir siyasi anlam yüklü olan aile hayatı asla bir cinsel zevk olarak düşünülemezdi. Zira evliliğin sonuçları -evlatlar- tahta kimin geçeceğini yani bizzat hanedanın varoluşunu etkiliyordu.

İlk dönemde evlilikler


Kuruluş döneminden II. Bayezid'e gelinceye kadar Osmanlı padişahları ve şehzadeleri ilk zamanlardan Müslümanlardan nüfuzlu kişilerin, Anadolu beylerinin, Bizans, Sırp ve Bulgar krallarının kızları ile evlendiler. Bu evliliklerde siyasi nüfuz elde etme, diplomatik faydalar veya kız babası öldüğünde toprak talep etmek gibi gayeler hedefleniyordu.

Ertuğrul Bey'in oğlu Osman Gazi'yi Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun ile evlendirilmesinde muhakkak ki ahilerin desteğini de temin etmek maksadı da yatmaktaydı. Nitekim Ertuğrul Bey'in vefatından sonra aşiretin başına amcası Dündar'ın muhalefetine rağmen ahilerinde desteğini temin eden Osman Gazi seçilmiştir. Osman Gazi ikinci evliliğini yine nüfuzlu bir şahsiyet olduğu tahmin edilen Ömer Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

Bilecik tekfuru oğlunu, Yarhisar tekfurunun kızı ile evlendireceği zaman düğüne Osman Gazi'yi de davet etmişti. Tekfurlar Türk Beyi'ni düğüne katıldığı sırada ortadan kaldırmayı karalaştırmışlardı. Ancak tertipten dostu Harmankaya hakimi Köse Mihal'in ihtarıyla, zamanında haberdar olan Osman Gazi mükemmel bir plan tertip ederek tekfurları pusuya düşürdü. Bilecik ve Yarhisar'a sahip olurken Holofira isimli gelin de Osmanlılar eline geçmişti.

Osman Gazi Holofira'yı oğlu Orhan'a nikahlayarak bir anlamda onun babasının topraklarına hakim olduğunu göstermiş oluyordu. Daha sonra Müslüman olarak Nilüfer adını alan Holofira, hayır ve hasenatıyla Bursalıların gönlünde taht kurmuştur. Nilüfer Hatun Bursa' da Kaplıca kapısı yanında bir tekke, Darülharp mahallesinde bir mescid ve Bursa ovasından geçen çay üzerine güzel bir köprü yaptırmıştır. Bu nedenle çaya Nilüfer adı verilmiştir.

Orhan Gazi'nin önce Bizans İmparatoru III. Andronikus'un kızı Asporça Hatun ve Sonra VI. John Kantakuzen ile eşi İrene'den doğan Teodora (Maria) ile evlenmesi ise Rumeli'ye geçişin imkan dahiline alınması ve saltanata geçişi sağlamak hedeflerine matuftur. Kartakuzen Orhan Bey'in kuvvetleri sayesinde İstanbul'a girerek İmparatorluğa kavuşmuş, Trakya ve Makedonya'daki hakimiyetini kuvvetlendirmiştir. Bu yardımlarına karşılık Gelibolu yarım adasındaki Çimbi kalesini Osmanlılara vermiştir ki bu durum Orhan Gazi'nin Rumeli'ye geçişinin ilk adımı olacaktır.

I. Murad Han'ın Bulgar Kralı Şişman'ın kız kardeşi Tamara (Maria) ile evlenmesi ise bu krallığın, tabiiyet altında tutulabilmesinin bir gereği olarak görülebilir. Zira Sultan Murad 1368'den sonra sırasıyla Bulgarlardan Aydos, Karinabad, Süzeboli, Pınarhisar ve Vize'yi zaptetmişti. Kral Şişman mukavemete muvaffak olamayınca sulh yaparak vergi vermeyi kabul ederek kız kardeşini de Osmablı hükümdarına vererek dostluğunu pekiştirmek istemişti.

I. Murad döneminden itibaren Osmanlı Padişahları gayr-i müslim kralların kızlarının yanısıra Anadolu beylerinin kızları ile de şehzadelerini evlendirmeye başlamışlardır. Aslında Anadolu beyleri ile bu münasebet çift yönlü olarak devam etmiş Osmanlılar onlardan kız almalarının yanısıra, kızlarını da Anadolu beyleri veya oğullarına vermişlerdir. Osmanlıların bu yerinde ve fevkalade isabetli siyasetlerinin sonucu geç de olsa meyvelerini vermiş ve bu evlilikler neticesinde Anadolu aşiretleri ve beyleri arasında sağlam, köklü ve daimi akrabalıklar tesis olmuştur. Anadolu'da yüzlerce yıllık muhabbet, birlik ve beraberliğin temelinde, Osmanlıların bu siyasetinin rolü de unutulmamalıdır.

I. Murad Han oğlu Yıldırım Bayezid'i Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı devlet hatun ile evlendirdi. Devlet Hatun'un annesi Mevlana Celaleddin Rumi'nin oğlu Veled Çelebi'nin kızı Mutahhare Hatundur. Süleyman Şah kızının çeyizi olarak beyliğinin en güzel yerleri olan Kütahya, Tavşanlı, Emed ve Simav şehirlerini Osmanlılara vermiştir.

Yine Yıldırım Bayezid Kosova meydan muharebesinden sonra kendisine karşı ayaklanan Anadolu beylikleri üzerine yürüdüğünde, Aydınoğlu İsa Bey karşı duramayarak tabiiyetini arzetmişti. Buna karşılık Yıldırım Bayezid ise İsa Bey'e bir miktar toprak bırakırken onun Hafsa Hatun adındaki kızı ile de evlendirmiştir (1390).

Kosova savaşında (1389) Sırp kralı Lazar ölmüş ve yerine oğlu Lazaroviç geçmişti. Yılıdırım Bayezid kendisi ile sulh anlaşması yaparken dostluğu pekiştirmek için kaz kardeşi Despine (bazı kaynaklarda Olivera) ile evlenmiştir.

Osmanlılar doğuda kendilerine karşı en güçlü devletlerden olan Memluklerle aralarında tampon devlet konumundaki Karamanlılar ve Dulkadırlılar ile de evlilik yoluyla akrabalık kurmaya ve dostluklarını ilerletmeye çalışıyorlardı. Nitekim Çelebi Mehmed fetret dönemi sırasında Dulkadırlı Süli Bey'in kızı Emine Hatunla evlenmek istemiş ve bu arzusu hüsn-i kabul görmüştür. Çelebi Mehmed ile Emine Hatun 1403 yılında evlenmişler ve bu evlilikten ertesi yıl II. Murad doğmuştur.

II. Murad Han'da Anadolu beylerinden Candaroğlu II. İbrahim Bey'in kızı Hatice Hatun, Amasyalı Şadgeldi Paşa'nın torunu Yeni Hatun ile evlilikler yapmıştır. II. Murad'ın siyasi evliliklerinden biri de Sırp Kralı Jori Brankoviç'in kızı Mara Hatun'dur. Brankoviç, Türk akınlarını önleyebilmek için kızı Mara'yı 1435 yılında II. Murad ile evlendirmiştir. Osmanlıların Balkanlarda zor duruma düştüğü bir dönemde Edirne-Segedin antlaşmasının imzalanmasında Mara Hatun'un büyük rolü olmuş böylece II. Murad toparlanma imkanı bulmuştur.

Bazı yazarlar II. Mehmed (Fatih)'in annesi Mara hatun olduüunu ısrarla savunurlar. Oysa Fatih'in 1431 yılında doğduğu düşünülürse, 1435'de gerçekleşen bu evlilikten böyle bir doğumun ne kadr imkansız olacağı ortadadır. Buna rağmen bazı yazarlarda aynı gayretkeşliğin devam ettirilmesi akla, başka niyetler başka maksatlar olduğunu, çamur at izi kalsın prensibinin uygulandığını apaçık bir biçimde vermektedir.

II. Murad bu arada II. Kosova zaferinden sonra Karamanoğullarının muhtemel bir hıyanetinden çekinerek, Dulkadıroğlu Süleyman Bey'le akrabalık kurmak istemiştir. Bu itibarla Süleyman Bey'in kızı Sitti Mükerreme Hatun'un oğlu Mehmed' istemiştir. Süleyman Bey'in de muvafık olmasıyla şehzade Mehmed ile Sitti Hatun Edirne'de üç ay süren muhteşem ve göz alıcı bir düğün merasimi ile evlenmişlerdir.

Görüldüğü gibi Fatih Sultan Mehmed' e gelinceye kadar Osmanlı padişahları Bizans, Bulgar, Sırp krallarının ve Anadolu beylerinin kızları ile siyasi evlilikler kuruyorlardı. Bunun yanısıra saraya alınan ve burada yetiştirilen cariyeler ile az da olsa evlilikler görülüyordu.

Nitekim I. Murad'ın Gülçiçek (Rum asıllı), Çelebi Mehmed'in Kumru Hatun, II. Murad'ın Hüma Hatun ile bu yolla evlendikleri bilinmektedir. Ancak Fatih'ten itibaren cariyelerle evlenme usulüne doğru sistemli bir geçiş süreci başlamıştır. II. Bayezid ve Yavuz dönemlerinin sonunda devşirme sistemi içerisinde evlilik Osmanlı sarayına hakim olmuştur.

Fatih'in Dulkadırlı Süleyman Bey'in kızı Sitti Hatun'un dışında kalan eşlerinden Gülbahar Hatun aslen Arnavut, Çiçek Hatun Sırp, Venedik veya Rum ve Helene ise Rum'dur. Gülşah Hatun'un ise milliyeti bilinmemektedir.

II. Bayezid Dulkadır oğlu Alaüddevle'nin kızı Ayşe Hatun ve Karamanoğullarından Nasuh Bey'in kızı Hüsnüşah Hatun'un yanısıra Bülbül Hatun, Ferahşad Hatun, Gülbahar Hatun, Gülruh Hatun ve Şirin Hatun adlı cariyeler ile de evlenmiştir.

Yavuz Sultan Selim'in güzelliğiyle meşhur hanımı Hafsa Sultan'ı bazı tarihçiler Türk olarak gösterseler de aslen cariye olduğu vesikalardan anlaşılmaktadır.

İşte Fatih'le beraber cariyeler ile evlenme usulü genişlemiş II. Bayezid devri sonunda ise umumi bir kaide şeklinde saray hayatına girmiştir. Bu usul pek az istisnası dışında hanedanın yıkılışına kadar da devam etmiştir.


Niçin cariyelik sistemi

Padişahların bu sistemdeki evliliklerinden İslamiyetin hükümlerine uyularak nikah yapılmamıştır. Zira İslamiyet'e göre cariyeler köle (kadın) statüsünde olduğundan sahipleri istedikleri gibi tasarruf hakkına sahip bulunuyordu.

Bazı tarihçiler nikah ile evlenmeyi kaldırmayı Yıldırım Bayezid'in Ankara'da Timur'a esir düşmesinden sonra, hanımı Despina'nın da galiplerin eline geçmesi sebebiyle alındığını kaydederler. Hatta bazı yabancı yazarlar, Türk ve Osmanlı düşmanları daha da ileri giderek Timur'un Yılıdırım'ın hanımına içki dağıttırdığını kaydederler.

Gerek Timur gerekse Osmanlı, ciddi hiç bir tarihte bu tip haber mevcut değildir. Oysa Osmanlı sarayında henüz İslamı seçmemiş olan Despina Hatun, Timurlu tarihçilerden Şerefeddin Yezdi'nin kaydına göre Timur Han'ın huzurunda Müslüman olmuştur.

Ayrıca Osmanlıların bu sebeple cariyelerle evlendiği meselesi şuradan da yanlıştır ki, Yılıdırım'dan sonra Çelebi Mehmed Dulkadırlıoğlu Süli Bey'in kızı Emine Hatun'la II. Murad Candaroğlu İbrahim Bey'in kızı Hatice Halime Hatunla, II. Mehmed Dulkadıroğlu Süleyman Bey'in kızı Sitti Hatun'la, II. Bayezid de Dulkadıroğlu Alaüddevle'nin kızı Ayşe ve Karamanoğlu Nasuh Bey'in kızı Hüsnü Şah Hatunla hep nikahlanarak evlenmişlerdir.

Oysa Osmanlıların Fatih'ten itibaren cariyelerle evlenme sistemine geçişte kendileri ve devletleri için yine pek çok faydaları vardır. Bunlar üzerinde dikkatle durmak gerekmektedir.

Öncelikle Fatih' gelindiğinde Balkanlardaki prenslik ve krallıklar yıkılmış hepsi devletin sınırları içerisine alınmışlardı. Fatih'le beraber Bizans İmparatorluğu'da Tarihe karışmıştır. Ayrıca Anadolu beylikleri ortadan kaldırılmış ve Türk birliği temin olunmuştu.

Zaferden zafere koşan Osmanlı hükümdarları kendilerini artık dünyanın en büyük ve güçlü padişahları saydıklarından, başka hanedanlarla akrabalık yoluyla dostluk kurmaya çalışmışlardır. Başlangıçtaki siyasi ve diplomatik yarar sağlama unsuru artık görülmemektedir.

Yine genelde çok evli bulunan Osmanlı padişahlarının her aldıkları kadın için yapacakları şatafatlı düğünler, yapılacak masraflar ve verilecek hediyeler düşünüldüğünde devşirme sistemiyle devletin ne büyük bir masraftan kurtulduğu açıkça görülmektedir.

Padişahların devşirme kadınlarla evlenmelerini tenkit eden bazı yazarlar ise, neden Türk ilim ve Devlet adamlarının kızlarını almadıklarını sorgularlar. Oysa bu düşünceleri uygulanmış olsaydı yapılacak masraflar bir tarafa her padişah döneminde bir kaç aile saraya nüfuz edecek devlet işlerine karışacak, parçalanma ve bölünme süreci içeriden daha çabuk bir şekilde gerçekleşecekti.

Devşirme usulüyle kız almanın bir faydası ise küçük yaşta saraya getirilen bu kızların tam bir saray kültürü ve terbiyesi içerisinde yetiştirilmiş ve padişaha layık bir eş haline getirilmiş bulunmasıdır. Ayrıca bunların en seçilmişleri padişah hanımlığına namzet olurken diğerleri de enderun mektebinde yetişen diğer devlet görevlileri ile evlendirilmek üzere hazırlanıyordu. Enderun nasıl saray içerisinde padişaha kişisel hizmet yoluyla erkekleri saray dışında hanedana hizmete hazırlanıyorsa, harem de padişah ve annesine hizmet yoluyla dış dünyadaki rollerini almaya hazırlanıyordu. Böylece idareciler eş yoluyla devlete daha da sadık bir hale getirilmiş olurdu.

Devşirme sistemi ile padişah evlilikleri

Saraya alınan cariyelerin büyük bölümü hizmet birimlerinde çalışırdı. Bunların en güzel ve kabiliyetli olanları padişahın hizmetinde, ona yakın olanlar da şehzadeler dairesine gönderilirdi. Bunlardan padişah hanımı olabilecek durumda olanlar Haznedar Usta'nın emrine verilirdi. O bunları yetiştirir ve efendisine yaraşır bir kadın olmasını sağlardı.

Bunların dışındakiler ise padişah hiç bir bakımdan irtibatta bulunmadığı gibi belki kendilerini ne görür ne de tanırdı. Bu bakımdan padişahın zaman zaman bütün cariyeleri toplayıp içlerinden en güzelini seçmesi gibi konular artık fantazi masallar olarak tarihteki yerini almışlardır. Has odalık olarak yetiştirilen cariyelerle padişah münasebette bulunduğunda şayet bunlar gebe kalırlarsa İkbal ve haseki adını alırlardı. Bunlar derecelerine göre Baş İkbal, İkinci İkbal, Üçüncü İkbal... denirdi. Sayıları yediye kadar çıkabilirdi. İkballer hanım veya hanımefendi diye çağırılırlar ve artık azad edilip saraydan ihraç edilmekten kurtulurlardı. Haseki Sultan tabirinin yerini zamanla Kadın veya Kadın efendi almıştır.

Hasekiliğe yükselen cariyeye samur kürk giydirilirdi. Hasekilerden erkek çocuk doğuranlara Haseki Sultan ünvanı verilir ve başına kıymetli taşlarla süslü bir altın taç takılırdı. Yine harem geleneği gereğince ona daire ayrılır, emrine kalfa ve cariyeler verilirdi.

Haremde cümle kapısı holünden Kızlarağası Dairesi ile Kalfalar koğuşu arasında devam eden yoldan sola dönülerek girilen geniş ve uzun hole Cariyeler ve Kadın efendiler Taşlığı denilirdi. Taşlığın sağ tarafındaki birinci, ikinci ve üçüncü kapı sırasıyla Kadın efendi odalarıdır.

Daireler zemin katta giriş bölümü, merdiven aralığı ve güzel bir manzara kazandırabilmek için iki kat yüksekliğinde yapılmış birer Başodaya sahiptir. Üst katta taşlığa bakan bir sahanlık ile birer odayla baş odalara açılan bir asma katı bulunmaktadır. Daireler 17 yüzyıl Osmanlı çinileriyle kaplı olup ocaklı ve tavanı kalem işli desenli boş odalar, zengin dekorları ve nefis manzarasıyla dikkat çekmektedir.

Osmanlı padişahlarının ölümlerinden sonra onun çocuk doğurmamış yahut da erkek çocuk doğurmuş ve çocuğu vefat etmiş olan kadın ve hasekileri isterlerse devlet ricalinden biriyle evlendirilirdi. Bu uygulamaya ilk defa Fatih döneminde rastlanmaktadır. O babası II. Murad'ın dul eşi Hatice Hatun'u babasının adamlarından İshak ile evlendirmiştir. Kendisi de boşamış olduğu David Komnenos'un kızını Zağanos Mehmed Paşa ile evlendirmiştir. Yine III. Murad'ın ölümünden sonra çocuksuz olan ikballeri Eski Saraya gönderilmiş ve daha sonra derecelerine denk kimselerle evlendirilmişlerdir.

Genellikle evlendirilenler odalık ve ikballer olup padişahların asıl kadınlarından evlenenler pek az görülmüştür. Zira kadın efendiler evlendikleri zaman bu durum hanedana ve padişaha karşı yapılan bir saygısızlık olarak kabul edilir ve tasvip edilmezdi.

İktidardan düşen veya vefat eden padişahın kadınları harem dairesinden alınarak Eski Saray'a gönderilirlerdi. Bu kadınların eğer padişah olacak çocukları yoksa ölünceye kadar burada yaşarlar, oğlu padişah olanlar Valide Sultan sıfatıyla tekrar hareme dönerdi.

Eski Saraydaki kadınlar genellikle kendilerini ibadete verirler, hayır ve hasenat işleriyle meşgul olurlardı.

Osmanlı padişahları içinde çok kadınla evlenenlere karşılık pek az eşi olanlar da görülmektedir. I. Mustafa'nın hiç kadını tesbit edilmemiştir. Yavuz Sultan Selim, II. Selim, III. Mehmed, IV. Murad ve II. Ahmed'in birer; Osman Gazi, Çelebi Sultan Mehmed, III. Ahmed, II. Osman ve III. Osman'ın da ikişer kadını olduğu anlaşılmaktadır.
 
Kimseden fayda ummam, dilenmem kol kanat...
Kendi boşluk ve gök kubbemde uçar giderim...
Eğilmek, esaret zincirinden ağırdır boynuma..
Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir şairim.


Kullanıcı avatarı
WXW
AMBIENTE
AMBIENTE
 
İleti: 346
Kayıt: 07 Nis 2009, 00:57
Ad Soyad: Serkan
Nereden: Ankara

İleti Henien » 07 Oca 2011, 21:27

kurunc yazdı:
Henien yazdı:Tabi tabi izlemeye devam edin. Hatta ilk izleyişte tam olarak anlamazsınız diye show tv hemen arkasından tekrarını veriyor bir daha izleyin. Belli ki show izleyici kitlesini iyi tanıyor, peşpeşe tekrar tekrar veriyor.

Henien efendi, sen hangi kanalları izlememizi buyurursun acaba!?
Hangi medya grubu ve reklam şirketleri sizin için uygundur, biz onları izleyelim!?
Sen kime hizmet ediyorsun arkadaşım? kalkmışsın burda boykot edin falan diye milleti gazlıyosun?
Bu memlekette boykot edilecek yüzlerce mesele varken senin bu TV kanalıyla ilgili karın ağrın nedir?
Adamın biri çıkmış iyi yada kötü bir dizi yapmış, isteyen izler istemeyen izlemez bukadar basit.
Eleştirmek içinde önce Osmanlı tarihiyle ilgili bir kitap oku yada belgesel izle ondan sonra boykot edersin!


Kanal önerisi mi istedin buyur; nat geo hd ve nat geo wild veya adventure izlemeni öneririm ama sen şimdi onlar da ne dersin. Escales ve Enclyclo da fena değil. Haydi belgeselden anlamıyorsun, o halde FX veya Universal'da güzel diziler var onlara bakabilirsin. Ha ama yok, kanal d atv star show varken bu benim saydıklarım biraz ağır da kaçabilir. Sen otur abuk sabuk yarışmalar ile pek kaliteli yerli dizileri seyret.

Bu arada ben sadece ecdada iftira atan bir diziyi yayınlayan bir kanal ile ilgili başlatılan bir boykotla alakalı bir paylaşımda bulundum. Yukarıdaki mesajlardan anlaşıldığı üzere yankı da buldu. İsteyen izler istemeyen izlemez diye bir şey yok. Ben izlemem ama atalarıma hakaret edilmesine müsamaha da göstermem.

Ayrıca Osmanlı tarihi ile ilgili kitap okumadığımı da nereden biliyorsun! İşiniz gücünüz iftira, hakaret...

Belli zoruna gitmiş ama, bana bulaşacağına izleyicilerini, aptal yerine koyup bölüm biter bitmez bir daha başlatan pek kaliteli show tv'ne bulaş.
KANITIN YOKLUĞU, YOKLUĞUN KANITI OLAMAZ
Kullanıcı avatarı
Henien
ELEGANCE
ELEGANCE
 
İleti: 1032
Kayıt: 20 Şub 2010, 14:40
Ad Soyad: Hakan
Nereden: Ankara
Arabanız: Mitsubishi ASX

İleti RoadFighter » 07 Oca 2011, 23:26

hetepe yazdı:Tabiiki bu konu da gerekli ama reklamın iyisi kötüsü olmaz hesabı, bu dizi taslağını bu kadar önemsemeyelim, kendisini önemli bir yapım gibi görmesin bence...
Daha önemlisi daha önceki mesajımda da belirttiğim gibi, toplumumuzun bolca okuması ve bu dizileri görünce ''Peeeh'' diyebilmesidir. Ayrıca sadece bu konu için sylemiyorum, diğer kaliteli oto forumlarına baktığımızda bu forum kadar gereksiz, oto dışı konunun döndüğü başka bir forum da yok, bu da yaklaşık 2-3 senedir böyle...bu yüzden forumun teknik olarak en kalite üyeleri burada değil...Yanlışım varsa eski üyeler (kalanlardan) düzeltsin...

Buradan da girenler vardır belki.

Modifiyex diye bir site var. (sondaki x'i tahmin edersiniz muhtemelen)

Eskiden güzel teknik paylaşımların olduğu bir yerdi.

Şimdi ise tamamen ideolojik saplantıları olan tiplerin siyaset vb. konulara abuk sabuk mesajlar yazdığı bir yer olmuş bu site.

Sanal alemde o kadar saygısızız ki siyaset meselelerine girmeden evvel insancıl yönleri sayesinde muhabbet kurduğumuz bir arkadaşın görüşüne(onun görüşünü bilmeden) sövebiliyoruz sonraları.

Girdiğim birkaç motosiklet forumu var.

Bazı saygılı arkadaşların siyaset vb. meseleler açılında ne denli terbiyesiz olduğunu görüyorum oralarda da.

Sanal aleme okyanusa açılıyor gibi dalıyor bu millet. :)

WXW yazdı:Padişah Hanımları
Osmanlı Tarihinin ve özellikle hanedanın en çok tartışılan konuları arasında padişahların aile hayatı gelmektedir. Bir kısım yazarlar padişahların harem hayatını bir sefahat ve gayr-i meşru eğlence hayatı gibi takdim etmeye çalışmaktadırlar. Ancak bunların dayandıkları mehazlar genelde Avrupalı gözlemcilerin, gezginlerin, düşünürlerin hayal ürünü eserleridir. Haremdeki aile hayatına dair tasvirler Osmanlılar hakkındaki kitapların satışına çok açık bir biçimde yardımcı oluyordu. Bu sebeple bu tip anlatım ve tasvirler eserlerde abartılı bir biçimde yer bulabiliyordu. Nitekim günümüzde de bir padişahın hanımını konu edinen ve cinsel fanteziler üzerine kurulu romanlar daha fazla rağbet görebilmektedir.
Bu polemik konusunde böyle bir yazı okudum ya konu iyi ki açılmış diyeceğim.

Yazı için teşekkürler.


Bir forumda birisi bu dizi polemiği vesilesi ile " Osmanlı aslında bizim ecdadımız falan değil", birisi"Böyle dizilerle Osmanlı'nın aslında ne olduğu(ne halt olduğunu demek istiyor kendince) görüyor millet" türünden şeyler söylüyordu.

Muhteşem Yüzyıl'ı izlemedim de hani bu dizi Osmanlı'yı apaçık yerden yere vursa "bunda ne var ki?" diyecek bir kitle var.


Anlıyoruz ki böyle polemiklerle toplumda Osmanlı algısının nabzı yoklanıyor ve bilinç altındakiler ortaya çıkıyor.

Sırf "Kanuni kim,Osmanlı kim"diye düşünmeye sevkettiği için bile neredeyse polemiğe sebep olanlara teşekkür edeceğim.

Hani siyasetçiler diyor ya "yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır".

Atalar da demiş : "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" Ne de iyi demiş atalarımız. Baş tacı edilecek bir söz.


Bundan gayrısını konuşmak da epey bir teferruata girmeyi gerektirir.
Kullanıcı avatarı
RoadFighter
CLASSIC
CLASSIC
 
İleti: 221
Kayıt: 17 Arl 2008, 02:20
Nereden: Ankara

İleti kurunc » 07 Oca 2011, 23:54

Henien yazdı:
kurunc yazdı:
Henien yazdı:Tabi tabi izlemeye devam edin. Hatta ilk izleyişte tam olarak anlamazsınız diye show tv hemen arkasından tekrarını veriyor bir daha izleyin. Belli ki show izleyici kitlesini iyi tanıyor, peşpeşe tekrar tekrar veriyor.

Henien efendi, sen hangi kanalları izlememizi buyurursun acaba!?
Hangi medya grubu ve reklam şirketleri sizin için uygundur, biz onları izleyelim!?
Sen kime hizmet ediyorsun arkadaşım? kalkmışsın burda boykot edin falan diye milleti gazlıyosun?
Bu memlekette boykot edilecek yüzlerce mesele varken senin bu TV kanalıyla ilgili karın ağrın nedir?
Adamın biri çıkmış iyi yada kötü bir dizi yapmış, isteyen izler istemeyen izlemez bukadar basit.
Eleştirmek içinde önce Osmanlı tarihiyle ilgili bir kitap oku yada belgesel izle ondan sonra boykot edersin!


Kanal önerisi mi istedin buyur; nat geo hd ve nat geo wild veya adventure izlemeni öneririm ama sen şimdi onlar da ne dersin. Escales ve Enclyclo da fena değil. Haydi belgeselden anlamıyorsun, o halde FX veya Universal'da güzel diziler var onlara bakabilirsin. Ha ama yok, kanal d atv star show varken bu benim saydıklarım biraz ağır da kaçabilir. Sen otur abuk sabuk yarışmalar ile pek kaliteli yerli dizileri seyret.

Bu arada ben sadece ecdada iftira atan bir diziyi yayınlayan bir kanal ile ilgili başlatılan bir boykotla alakalı bir paylaşımda bulundum. Yukarıdaki mesajlardan anlaşıldığı üzere yankı da buldu. İsteyen izler istemeyen izlemez diye bir şey yok. Ben izlemem ama atalarıma hakaret edilmesine müsamaha da göstermem.

Ayrıca Osmanlı tarihi ile ilgili kitap okumadığımı da nereden biliyorsun! İşiniz gücünüz iftira, hakaret...

Belli zoruna gitmiş ama, bana bulaşacağına izleyicilerini, aptal yerine koyup bölüm biter bitmez bir daha başlatan pek kaliteli show tv'ne bulaş.


Ya arkadaş sen harbiden çok tutarsızsın! Konu açmışsın show tv ve Mehmet Emin Karamehmet'in şirketlerini boykota davet ediyosun! Sonrada bana Digitürk Belgesel paketindeki paralı kanalları izlememi tavsiye ediyosun !! Digitürk ile show tv aynı kişiye ait zaten !! Bigi sahibi olmadan hemen fikir sahibi oluyosunuz !!
Ayrıca ben kimseye iftirada atmadım hakarette etmedim, sen bu konuyu açarak zaten birilerine iftira atmışsın millette zaten gaza gelmek için bahane arıyor ! Adamlar senin milli marşını bayrağını dilini atanı şehidini birilerine malzeme yapmış sen hala osmanlının derdindesin ! Bırakın böyle ucuz numaralarıda kendi işinize bakın !!!

kurunc
CLASSIC
CLASSIC
 
İleti: 146
Kayıt: 01 Oca 2010, 22:34
Nereden: Antalya
Arabanız: Fabia Special

İleti Henien » 08 Oca 2011, 09:09

Bilmiyorsun, anlamıyorsun hala cevap vermeye çalışıyorsun. Bahsettiğim kanalların bir kısmı digiturkte olabilir ama googledan iyi bakmamışsın, bu kanallar karamehmetin değil. Ayrıca escales ve encyclo sadece Teledünya'da var. Yani ben Teledünya kullanıyorum digiturk değil. YANİ BİR TUTARSIZLIĞIM YOK.

Ama yine de tebrik ederim saydığım kanalların bazılarının belgesel kanalları olduğunu anlayabilmişsin. Keşke biraz daha baksaydın googledan, bunların hem sadece belegesel kanalı olmadığını hem de sadece digiturkde bulunmadığını da öğrenebilirdin.

Üstelik sana ne! İsteyen boykot eder, isteyen etmez. Niye bu topa giriyorsun. Karamemetin avukatı mısın sen
KANITIN YOKLUĞU, YOKLUĞUN KANITI OLAMAZ
Kullanıcı avatarı
Henien
ELEGANCE
ELEGANCE
 
İleti: 1032
Kayıt: 20 Şub 2010, 14:40
Ad Soyad: Hakan
Nereden: Ankara
Arabanız: Mitsubishi ASX

İleti BaTeRRiiSStt » 08 Oca 2011, 09:21

Henien hep senın yuzunden bunlar . :D
BaTeRRiiSStt
AMBIENTE
AMBIENTE
 
İleti: 499
Kayıt: 16 Oca 2007, 11:28
Konum: Bursa
Nereden: Bursa

İleti kurunc » 08 Oca 2011, 10:20

Benim verdiğim cevaplar cuk oturuyorda seninkiler biraz sallama, desteksiz geliyor :D
Konuda gereğinden fazla uzadı bence!!!

kurunc
CLASSIC
CLASSIC
 
İleti: 146
Kayıt: 01 Oca 2010, 22:34
Nereden: Antalya
Arabanız: Fabia Special

İleti Henien » 08 Oca 2011, 15:42

BaTeRRiiSStt yazdı:Henien hep senın yuzunden bunlar . :D


KANITIN YOKLUĞU, YOKLUĞUN KANITI OLAMAZ
Kullanıcı avatarı
Henien
ELEGANCE
ELEGANCE
 
İleti: 1032
Kayıt: 20 Şub 2010, 14:40
Ad Soyad: Hakan
Nereden: Ankara
Arabanız: Mitsubishi ASX

İleti skodaizm » 08 Oca 2011, 17:13

Olmuş bitmiş şeyleri tartışacağınıza, günümüz gerçeklerini tartışsanız da, gerçek sorunlara çare bulunsa.

Geçim sıkıntısı: Sanırım forum üyelerinin hepsinin tuzu kuru,

İşsizlik: galiba KPSS vs sınavlara girip iş kapısı tırmalayan yok bu forumda,

Zamlar: Forumdakilerin araçları şimdilik ucuz su ile çalışıyor, mideleri de hava ile doyuyor herhalde,

Açılımlar: Ne hikmetse ecdadımıza ve Türk geçmişine bu derece önem verenler, sonuna kadar açılan zamanımızın bölünme ve taleplerini göremiyorlar,

Salıvermeler: Katilleri bir bir aramıza salıverenlere ses çıkarmayanlar herhalde forumun yabancı topraklar( yurt dışı) üyeleri,

Uymayın beyler geçmiş artık geçti, Ama bizim geleceğimiz siz beyhude konuları boşuna tartışırken elimizden uçup gidiyor. Bir dahaki sefere;' 'Muhteşem Rezalet'' yerine ''Geçmiş olsun beyler'' mesajı açmak zorunda kalacağız bu gidişle.

Önemsiz bir not: Siz beyhude tartışın diye ortaya atılan bu dizi vs beyin durdurma ve yıkama dizilerini tartışın da gerçekleri ve memleketi götürenleri görmeyiniz senaryosu yine tutmuş ki; ben bile cevap yazıyorum gereksiz konuya


__Hakan Ün__

Kullanıcı avatarı
skodaizm
SCOUT
SCOUT
 
İleti: 2007
Kayıt: 14 Ekm 2009, 22:28
Nereden: İstanbul (Avr.)
Arabanız: 2007 A5 1.9TDI Octavia+2016 FABIA III+1994 Forman

İleti C@GL@R » 08 Oca 2011, 17:57

ya sanki padişahlar dizide olanlardan farklıydı. peygamber değilya bunlar tövbe tövbe günaha girdim akşam akşam. alt tarafı padişah bunlar her haltı yemiştir.
tüm araçların arıza tesbit cihazı için bana ulaşın..
Kullanıcı avatarı
C@GL@R
ELEGANCE
ELEGANCE
 
İleti: 1940
Kayıt: 28 Eyl 2009, 08:30
Ad Soyad: ÇAĞLAR
Nereden: Isparta
Arabanız: Seat LEON 1.6 Stylance 2007 / Lpg(atiker)

İleti cobweb » 08 Oca 2011, 18:26

Peygamber değil ama Peygamberin müjdesine mazhar olmuş insanlardır.Ne demek her haltı yemiştir.Yanındamıydınız her haltı yerken!!

Kostantiniye, bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden komutan ne güzel komutandır.
Hz.Muhammed (SAV)

Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli..
.

Kullanıcı avatarı
cobweb
AMBIENTE
AMBIENTE
 
İleti: 414
Kayıt: 22 Nis 2010, 14:15
Ad Soyad: Levent
Nereden: Bolu
Arabanız: Felicia 1.6glxi

Önceki

Genel Sohbet ve PaylaşımKimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir